Bài báo và Tiểu luận

NGHĨ VỀ ĐỐI THOẠI TRONG PHIM

Một bài viết từ 27 năm về trước

NHỮNG NGƯỜI NĂM ẤY…

Đã trở thành chuyện của một thời ….

ĐIỆN ẢNH XÔ VIẾT (tiếp theo và hết)

Phần kết, thêm một lần tiếc nuối…

HOÁ TRANG VÀ PHỤC TRANG TRONG PHIM VIỆT

Bài báo cũ, thử bàn về vấn đề cho đến nay vẫn đáng được quan tâm.

ĐIỆN ẢNH XÔ VIẾT – Phần Năm

Phim Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai

NÓI VÀ VIẾT: SAI NHIỀU QUÁ!

Chuyện được bàn đến từ. năm 2005

ĐIỆN ẢNH XÔ VIẾT (Phần Bốn)

Dấu ấn của Dziga Vertov, Lev Culesov và một số tên tuổi khác

CÀNH CỌ HÀN LÂM CỦA VIỆT NAM

Bài báo cũ nói về học giả Hữu Ngọc, người đã qua tuổi một trăm

Điện ảnh Xô viết (Phần tiếp theo)

Thành tựu từ những năm ba mươi

Tình cờ

Bài thơ tình tặng vợ từ năm … 1995