Thơ · 25/12/2021

C O N Đ Ò D Ò N G S Ô N G

Đò đi vắng để sông buồn

Sông buồn, nước vẫn đỏ nguồn phù sa

Đò đi, đò đến bến xa

Mà sông vẫn chảy khúc ca lòng mình

Bờ sông vẫn mát cây xanh

Lòng sông nước vẫn ngọt lành đò ơi

Đò đi, đò khuất xa rồi

Bóng đò còn đó, bồi hồi cho sông

Đò đi, đò có biết không

Ấp iu mãi một dòng sông…

                                                           con đò…

5 – 1970